smartphoto group – Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 3 mei 2016

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 4 mei 2016 –
Openbaarmaking ontvangen kennisgeving

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

PARTFIM S.A., Avenue Montjoie 167 bus 9, 1180 Brussel, een moederonderneming en de heer Emmanuel Rolin Jacquemyns, Rue de Gomzé 43, 4140 Sprimont, de controlerende persoon, hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het aantal gezamenlijk verworven stemrechtverlenende effecten op 29 april 2016 meer bedraagt dan de drempel van 5%.

Kennisgeving ontvangen op 3 mei 2016:

Totaal aantal stemrechten (de noemer):    36.619.505

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

1.680.000 aandelen worden aangehouden door PARTFIM S.A., welke de rechtstreekse dochteronderneming is van CDG Development SA waarvan de heer Emmanuel Rolin Jacquemyns 99,9% van de aandelen aanhoudt. 300.000 aandelen worden rechtstreeks aangehouden door de heer Emmanuel Rolin Jacquemyns ten persoonlijke titel.

Klik hier voor het volledige persbericht.