smartphoto group_Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 11 juli 2016

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie _ Wetteren, 14 juli 2016 – 12.00u_
Openbaarmaking ontvangen kennisgeving

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving ontvangen op 11 juli 2016
Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon.

De heer Emmanuel Rolin Jacquemyns, CDG Development SA en Partfim SA, Montjoielaan 167 bus 9, 1180 Brussel, hebben gezamenlijk de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat door overdracht van de stemrechten van de heer Emmanuel Rolin Jacquemyns aan Partfim SA het percentage van het aantal gehouden stemrechten door Partfim SA op 13 juni 2016 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden. Het totaal aantal gezamenlijk gehouden stemrechten is toegenomen tot 2.015.000.

Klik hier voor het volledige persbericht.